woensdag, 22 februari 2017

GRIEKSE TAALVAARDIGHEIDSTESTEN

GRIEKSE TAALVAARDIGHEIDSTESTEN 2017

Het internationaal certificaatsexamen Nieuwgrieks 2017 is een product van het Kentro Ellinikis Glossas (Centrum voor de Nieuwgriekse Taal) van de Aristotelesuniversiteit te Thessaloniki (ww.greeklanguage.gr/certification/node/119) en wordt erkend door het Griekse Ministerie van Onderwijs, Research en Religieuze zaken.  

Info en formulieren: https://drive.google.com/drive/folders/0B-uwc-c20rFnTkFfZUlqSWJ2UWM?usp=sharin

Examencentrum en examendata:

In Vlaanderen wordt dit examen georganiseerd van dinsdag 16 tot donderdag 18 mei 2017 door het examencentrum 32003 in de lokalen van Het Perspectief pcvo, Henleykaai 83 te 9000 Gent - www.hetperspectief.net, voor alle niveau’s (A1,A2, B1,B2, C1,C2).  Welke dag en dagdeel hangt af van het niveau dat je kiest. Op 16 mei 2017 is er een niveau A2 - examen zonder schrijftest voor bijzondere beroepsdoeleinden mogelijk (verpleegkundige en taxichauffeur).

Je inschrijven:

Inschrijven kan tot 19 maart 2017. Je kan inschrijven voor meerdere niveaus.

Jouw inschrijving is geldig wanneer je tijdig de vereiste formulieren gehandtekend en ingediend en het examengeld betaald hebt.  

De betaling van het examengeld verloopt via de verantwoordelijke voor het examencentrum Het Perspectief. Je stort het overeenkomend bedrag op het rekeningnr. : BE 03 4142  1271  6184  van Lieve De Clerck met vermelding : certificaatsexamen Grieks en het niveau (bv A1).

De vereiste formulieren:

  • inschrijvingsformulier (Griekse versie), ingevuld, gedateerd en gehandtekend
  • vragenformulier (Griekse versie), ingevuld, gedateerd en gehandtekend
  • kopie van je identiteitskaart

De formulieren kan je op 2 manieren indienen:

Enkel de Griekstalige formulieren mogen ingediend worden. De Engelstalige versie is ter informatie.  Lees aandachtig de voorwaarden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Na controle van jouw inschrijving krijg je via de verantwoordelijke jouw inschrijvingsbewijs, jouw kandidaatnummer en precieze informatie over tijdstip en plaats van het examen.

Verantwoordelijke voor het examencentrum Het Perspectief:

Lieve De Clerck 
tel. : 03 / 771  98  05 
e-mail: ldcpcvogent@gmail.com     
rekeningnr. : BE 03 4142  1271  6184  

Nut van het examen:

Wie het examen op niveau B2 met goed gevolg heeft afgelegd kan zonder bijkomende taaltest toegelaten worden aan een Griekse universiteit.  Wie het certificaat op niveau C1 haalt heeft voldaan aan de toelatingseis voor het verwerven van een baan bij de Griekse overheid.Door deel te nemen aan een examen krijg je een uitstekend zicht op jouw vorderingen in de Griekse taalvaardigheid en kan je gericht verder leren. Het is niet ongewoon dat iemand voor sommige vaardigheden (bv lezen en schrijven of spreken en luisteren) verder gevorderd is. 

Slagen voor het examen:

Wanneer je voor een bepaald niveau alle onderdelen (luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid, voor de hogere niveaus ook het taalgebruik) met voldoende resultaat hebt afgelegd ontvang je een internationaal erkend certificaat met daarop de vermelding van het niveau en het behaalde resultaat (goed, zeer goed of uitstekend).

Een niveau kiezen:

Het is niet noodzakelijk om bij niveau A1 te beginnen, je kan ook kiezen voor een hoger niveau. Bekijk zeker eerst voorbeelden van examenopdrachten op de website: http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12. Let op: tijdens het examen moet je per vaardigheid meerdere opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd.

Niveaus, data en prijzen:

A1(a)

elementaire kennis

(kinderen 8 -12 jaar)

dinsdag 16 mei 2017

voormiddag

 

 

 

 

 

65 €

A1(b)

elementaire kennis

(jongeren / volwassenen)

dinsdag 16 mei 2017 voormiddag

A2  

basiskennis

dinsdag 16 mei 2017

middag

B1

tussenniveau

dinsdag 16 mei 2017 namiddag

B2

goede kennis

woensdag 17 mei 2017

voormiddag

 

 

 

73 €

C1

zeer goede kennis

woensdag 17 mei 2017

namiddag

C2

excellente kennis

donderdag 18 mei 2017

voormiddag

Voorbereiden op de examens:

Je kan je voorbereiden op de examens aan de hand van het ondersteunend materiaal van het Centrum voor de Nieuwgriekse Taal (Kentro Ellinikis Glossas): Een lijst met publicaties en prijzen en bestelformulier kan je vinden via de link. Je kan deze publicaties bestellen bij het Centrum voor de Nieuwgriekse taal in Thessaloniki of via de internetboekhandel “De Griekse wereld”: www.degrieksewereld.nl

Eisen per niveau:

NIVEAU A1 - Kinderen    De kandidaat moet in staat zijn om met de hulp van een gesprekspartner langzaam en duidelijk gearticuleerd te spreken omtrent onderwerpen over zijn onmiddellijke leefomgeving (woning, school, ontspanning, sport). Hij gebruikt een reeks van eenvoudige zinnen omtrent zijn persoonlijk leven binnen en buiten de woning.

NIVEAU A1 - Volwassenen   De kandidaat moet in staat zijn om de Griekse taal te gebruiken omtrent zijn persoonlijk leven binnen en buiten de woning. Zijn succes hangt in grote mate af van herhalingen, herformuleringen en zelfcorrectie.

NIVEAU A2  De kandidaat moet in staat zijn in grote lijnen een gesprek te verstaan tussen twee natuurlijke sprekers, om mededelingen of aankondigingen in de krant, op de radio, televisie of in openbare ruimtes te begrijpen, evenals een eenvoudige tekst over bekende alledaagse onderwerpen. Bovendien dient hij te communiceren, mededelingen van algemene aard uit te wisselen en eenvoudige korte teksten te schrijven.

NIVEAU B1  De kandidaat moet in staat zijn, afgezien van wat onder A2 genoemd is, wezenlijke details van bepaalde onderwerpen zoals personeelsadvertenties, gebruiksaanwijzingen, persoonlijke brieven, reportages en commentaren in de krant te begrijpen. Hij dient in een beperkt aantal situaties te kunnen communiceren, op eenvoudige wijze persoonlijke opvattingen uit te drukken en korte teksten te schrijven met het doel over een aantal onderwerpen informatie te verstrekken.

NIVEAU B2  De kandidaat moet in staat zijn duidelijke informatie en ideeën te halen uit een gesprek tussen drie of vier personen of uit teksten in kranten, tijdschriften, regelingen en officiële stukken. Bovendien dient hij in staat te zijn adequaat op formele of informele toon deel te nemen aan een gesprek, duidelijk en precies persoonlijke opvattingen en ervaringen weer te geven en de vereiste gedetailleerde informatie te verstrekken.

NIVEAU C1  De kandidaat moet in staat zijn discussies tussen veel sprekers te begrijpen over diverse, hem waarschijnlijk onbekende onderwerpen, en er informatie uit te putten,  mededelingen in gesproken en geschreven teksten met soms onverwachte wending te begrijpen en het doel van diverse soorten geschreven teksten te bepalen. Bovendien dient hij in staat te zijn adequaat ideeën onder woorden te brengen die gebaseerd zijn op persoonlijke of professionele ervaringen, met een hoge mate van spreekvaardigheid en een rijkdom aan woordenschat over een zeer breed scala aan onderwerpen.

NIVEAU C2   De kandidaat moet in staat zijn om te communiceren  en te begrijpen volgens de vereisten van niveau C1, maar bovendien in verband met hem onbekende situaties of onderwerpen, dus met gelijk welke situatie of onderwerp waarmee men geconfronteerd kan worden.

Verloop van het examen en te behalen punten per examenonderdeel:

Niveau A1

Leesvaardigheid:

30 min.  25 punten

Luistervaardigheid:

25 min., 25 punten

Schrijfvaardigheid:

40 min., 25 punten

Spreekvaardigheid:

10-12 min., 25 pntn

Niveau A2:

Leesvaardigheid:

30 min., 25 punten

Luistervaardigheid:

25 min., 25 punten

Schrijfvaardigheid:

45 min., 25 punten

Spreekvaardigheid:

12 min., 25 punten

Niveau B1:

Leesvaardigheid:

40 min., 25 punten

Luistervaardigheid:

25 min., 25 punten

Schrijfvaardigheid:

55 min., 25 punten

Spreekvaardigheid:

12 min., 25 punten

Niveau B2:

Leesvaardigheid:

45 min., 20 punten

Luistervaardigheid:

30 min. , 20 punten

schrijfvaardigheid

85 min., 20 punten

Taalgebruik:

30 min., 20 punten

Spreekvaardigheid:

15 min., 20 punten

Niveau C1:

Leesvaardigheid:

55 min., 20 punten

Luistervaardigheid:

40 min., 20 punten

Schrijfvaardigheid:

100 min., 20 punten

Taalgebruik:

30 min., 20 punten

Spreekvaardigheid:

20 min., 20 punten

Niveau C2:

Leesvaardigheid:

55 min., 20 punten

Luistervaardigheid:

40 min., 20 punten

Schrijfvaardigheid:

115 min., 20 punten

Taalgebruik:

30 min., 20 punten

Spreekvaardigheid:

20 min., 20 punten

 

 

De commentaren zijn gesloten.